Going. | Czy żyjemy w postartystycznych czasach? - Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Czy żyjemy w postartystycznych czasach?

17:00 | Piątek, 29 kwietnia 2016

Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Spotkanie

Free

Free

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na Konwent Użytkologiczny konkludujący program badawczy towarzyszący wystawie ?Robiąc użytek?, w którym wezmą udział Stephen Wright (?shadow curator? wystawy), Ivet Curlin (kuratorka z chorwackiego kolektywu WHW), Alistair Hudson (dyrektor Middlesbrough Institute of Modern Art), Marianne Zamecznik i Charlotte Bik Bandlien (Departament Użytkologii na Narodowej Akademii Sztuki w Oslo) oraz kuratorzy wystawy Sebastian Cichocki i Kuba Szreder.

Spotkanie w języku angielskim

Program ?Robiąc użytek. Życie w epoce postartystycznej? koncentruje się na wzajemnym przenikaniu się sztuki i innych sfer życia oraz poszukiwaniu ?współczynnika sztuki? z dala od muzeów i galerii. Kwestia kompetencji osób parających się ?sztuką poza sztuką? staje się niezwykle istotna w świecie, w którym na nowo definiowane są powinności jednostki wobec wspólnoty i pojawiają się naglące globalne wyzwania.

?Robiąc użytek. Życie w epoce postartystycznej? wpisuje się w szerszą debatę na temat wartości użytkowej sztuki, manifestującą się w postaci takich inicjatyw, jak: archiwum Arte Útil zainicjowane przez Tanię Bruguerę we współpracy z Queens Museum w Nowym Jorku i Van Abbemuseum w Eindhoven, działalność Grizedale Arts w Coniston oraz mima w Middlesbrough, wystawa Really Useful Knowledge przygotowana przez kolektyw WHW dla Reina Sofia w Madrycie, międzynarodowy program badawczy The Uses of Art realizowany w ramach muzealnej sieci L?Internationale, książka W stronę leksykonu użytkownika Stephena Wrighta (jedna z podstawowych lektur towarzysząca wystawie Robiąc użytek), czy też takie wydarzenia jak przyznanie nagrody Turnera w Wielkiej Brytanii pracowni architektonicznej Assemble.

Wspólnie z grupą zaproszonych gości zastanowimy się czy robienie użytku z kompetencji artystycznych należy utożsamiać ze sztuką społecznie użyteczną. Zadamy sobie pytanie o to, czy skuteczność sztuki można mierzyć za pomocą zwyczajowych kryteriów polityki, ekonomii czy pracy społecznej. Czy robienie użytku ze sztuki jest równoznaczne z jej instrumentalizacją? Czy i jaki robić użytek z muzeum w XXI wieku, w świecie który na naszych oczach podlega drastycznej rekonfiguracji? A także czy przemiany kulturowe oraz globalne polityczno-ekonomiczne turbulencje pociągną za sobą demontaż gmachów pojęciowych, na których osadzono XIX-wieczny model muzeum, jakiemu świat sztuki tak długo pozostawał wierny?

W sesji wezmą udział: Stephen Wright (pisarz i teoretyk, ?shadow curator? wystawy Robiąc użytek), Ivet Curlin (członkini chorwackiego kolektywu kuratorskiego WHW, który przygotował w 2014 roku wystawę Really Useful Knowledge), Alistair Hudson (dyrektor Middlesbrough Institute of Modern Art, którego program oparty jest na koncepcji Użytecznego Muzeum), Marianne Zamecznik i Charlotte Bik Bandlien (założycielki Institutt for Bruk/ Departamentu Użytkologii na Narodowej Akademii Sztuki w Oslo) oraz kuratorzy wystawy Robiąc użytek Sebastian Cichocki i Kuba Szreder.

Podczas Konwentu odbędzie się również premiera publikacji What?s the Use, antologii dotyczącej wartości użytkowej sztuki, wydanej przez Van Abbemuseum (2016).

***
Museum of Modern Art in Warsaw invites to the Usology Roundtable, which will conclude the research program accompanying the exhibition. Participants in the session will include Stephen Wright (writer, theoretician, and ?shadow curator? of Making Use), Ivet Curlin (member of the Croatian curatorial collective WHW, responsible for the preparation of the Really Useful Knowledge show in 2014), Alistair Hudson (Director of mima Middlesbrough, whose program is based on the Useful Museum concept), Marianne Zamecznik and Charlotte Bik Bandlien (founders of the Institutt for Bruk/Department of Usology at the Oslo National Academy of the Arts), and Making Use curators Sebastian Cichocki and Kuba Szreder.

The meeting will be held in English.

The program for Making Use: Life in Postartistic Times focuses on the mutual interpenetration of art and other spheres of life, as well as seeking the ?coefficient of art? far from museums and galleries. The issue of the artistic competence of persons dabbling in ?art outside art? becomes vital in a world where the individual?s obligations to the community are redefined and pressing global challenges emerge.

Making Use: Life in Postartistic Times is part of a broader debate on the useful value of art, manifest in such projects as the Arte Útil archive launched by Tania Bruguera in cooperation with the Queens Museum in New York and the Van Abbemuseum in Eindhoven, the activity of Grizedale Arts in Coniston and the Middlesbrough Institute of Modern Art in England, the exhibition Really Useful Knowledge prepared by the WHW collective for the Reina Sofía in Madrid, the international research program The Uses of Art implemented through the museum network L?Internationale, and Stephen Wright?s book Toward a Lexicon of Usership (one of the fundamental texts accompanying the Making Use exhibition), as well as events like the award of the Turner Prize in the UK to the architectural studio Assemble.

With the group of invited guests, we will consider whether making use of artistic competence should be identified with socially useful art. We will ask ourselves whether the effectiveness of art can be measured using ordinary criteria of politics, economics, or social work. Is making use of art tantamount to instrumentalizing it? How, if at all, to make use of a museum in the twenty-first century, in a world undergoing drastic reconfiguration before our eyes? And will cultural transformations and global political and economic turbulence tear down the conceptual edifices which the nineteenth-century model of a museum was built on and which the art world has remained faithful to for so long?

Participants in the session will include Stephen Wright (writer, theoretician, and ?shadow curator? of Making Use), Ivet Curlin (member of the Croatian curatorial collective WHW, responsible for the preparation of the Really Useful Knowledge show in 2014), Alistair Hudson (director of mima Middlesbrough, whose program is based on the Useful Museum concept), Marianne Zamecznik and Charlotte Bik Bandlien (founders of the Institutt for Bruk/Department of Usology at the Oslo National Academy of the Arts), and Making Use curators Sebastian Cichocki and Kuba Szreder.

The roundtable will also feature the launch of What?s the Use, an anthology covering the useful value of art, published by the Van Abbemuseum (2016).

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej